Juridik och bouppteckningar

Vi ombesörjer bouppteckningar, arvskiften, testamenten och rådgivning. I vårt breda nätverk vet vi också vilken av våra samarbetspartner vi skall vä

Det är inte själviskt att förbereda sig, det är bara omtänksamt. Ett enkelt sätt att förbereda sig är att fylla i Livsarkivet.

Nedan finner ni en lista på vad som ska finnas med i en bouppteckning. Med ledning av denna kan ni själva förberada inför bouppteckningen.

Allmänna uppgifter.

 1. Senaste självdeklaration för den avlidne samt efterlevande make/maka om den var gift.
 2. Namn, adress, personnummer på dödsbodelägarna.
 3. Testamenten.
 4. Äktenskapsförord.
 5. Bodelningshandlingar.
 6. Bouppteckningen efter make/maka om denna avlidit tidigare.

Uppgifter om tillgångar.

 1. Officiell beteckning på fastighet/fastigheter som ingår dödsboet.
 2. Taxeringsbevis utvisande taxeringsvärdet på fastigheten året närmast frånfället.
 3. Marknadsvärde avseende bostadsrätt
 4. Bankkonto även efterlevande make/maka kapital och räntebesked per dagen för frånfället.
 5. Alla VPC anslutna aktier ,fondandelar och värdepapper samt VP kontonummer (värde per dagen för frånfälle).
 6. Övriga aktier, bolagens namn antal och serie nr (värde per dagen för frånfället).
 7. Premieobligationer, år och antal (värdeintyg).
 8. Sparobligationer, år, serier och nominellt belopp (värdeintyg).
 9. Övriga obligationer, utställare, nominellt belopp och antal (värdeintyg)
 10. Medlemsböcker och saldobesked på andra ekonomiska föreningar. ( per dagen för frånfället).
 11. Bevis eller medlemsnummer i begravningskassa.
 12. Reversfodringar med uppgift om låntagare, kapitalbelopp, räntesats och förfallodagar.
 13. Slutlönebesked eller anställningsuppgift.
 14. Postgirotalong eller annat bevis om senaste pensionsbelopp även för efterlevande make/maka.
 15. Försäkringsbrev och bouppteckningsintyg angående utbetalt försäkringsbelopp.

Uppgifter om skulder

 1. Senaste kvitto eller avi om låneskuld eller uppgift om långivare och belopp vid dödsfallet.
 2. Uppgift om obetalda skatter.
 3. Uppgift om obetalda räkningar vid dödsfallet.
 4. Uppgift om hyreskostnad.
 5. Räkning på begravningskostnader,
 6. Offert eller räkning på gravsten.